سخنراني هاي دکتر الهي قمشه اي

بخش يک

خانه

متنوع

 1. محرم و درس عشق

 2. عاشورا

 3. هفت شهر عشق

 4. در جوهر نيکويي

 5. چهار اصل طلايي

 6. زن و گوهر حوا

 7. هويت ايراني

 8. نسيم سحر

 9. تعليم و تزکيه

 10. معلم

 

ادبيات

 1. موسيقي در آيينه ي ادبيات

 2. ادبيات انگليسي

 3. حکمت داستان سرايي

 4. بهار در ادبيات غرب

 5. ادبيات درماني

داستان حضرت يوسف

 1. جلسه اول

 2. جلسه دوم

حافظ شناسي

 1. جلسه 1

 2. جلسه 2

 3. جلسه 3

 4. جلسه 4

 5. جلسه 5

 6. جلسه 6

 7. جلسه 7

 8. جلسه 8

 9. جلسه 9

 10. جلسه 10

 11. جلسه 11

 12. جلسه 12

 13. جلسه 13

 14. جلسه 14

 15. جلسه 15

 

 

 

 

ارتباط با ما